• റൂം 1808, ഹൈജിംഗ് ബിൽഡിംഗ്, നം.88 ഹാങ്ഷൗവൻ അവന്യൂ, ജിൻഷൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഷാങ്ഹായ്, ചൈന
  • info@cndrills.com
  • +86 021-31223500

കൊത്തുപണികൾക്കും കോൺക്രീറ്റിനും വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ